Członkostwo w Odlewniczej Izbie Gospodarczej

Członkostwo w OIG daje wiele wymiernych korzyści:

otrzymywanie nadchodzących do OIG zapytań ofertowych z kraju i zagranicy,

wsparcie w nawiązaniu pierwszego kontaktu z kontrahentami zagranicznymi oraz ich monitorowanie,
reprezentowanie Państwa interesów, poprzez uczestniczenie w konsultacjach związanych z przygotowaniem aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie polskiego odlewnictwa,
udział w misjach gospodarczych (wraz ze wsparciem językowym przy spotkaniach z zagranicznymi kontrahentami),
możliwość wystawiania swoich katalogów na wszystkich krajowych i zagranicznych targach, gdzie obecne jest stoisko OIG,
bezpłatny wpis do Katalogu OIG oraz na listę członków OIG na stronie www.oig.com.pl
udział w pracach komisji i grup roboczych CAEF,
bezpłatny dostęp do statystycznych opracowań dot. europejskiego odlewnictwa, pozwalający na bieżące monitorowanie sektora odlewniczego w UE,
wsparcie ze strony Sądu Polubownego OIG,
udział w grupowych negocjacjach ( np. z dostawcami energii elektrycznej),
udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą,
możliwość aktywnego udziału w pracach OIG, inspirowanie prac Biura,

 

 

Członkami Izby mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z odlewnictwem, za wyjątkiem osób fizycznych, dla których prowadzona działalność jest zajęciem ubocznym. Aby przystapić do Izby, należy wypełnić i wysłać do Biura OIG umieszczoną obok deklarację członkowską. Deklaracja zostanie przekazana do Prezydium Rady OIG i po otrzymaniu pozytywnej opinii, firma powinna opłacić wpisowe w wysokości jednej kwartalnej składki członkowskiej. Podmioty gospodarcze przystępujące do izby nabywają członkostwo po podpisaniu deklaracji, opłaceniu wpisowego i wpisaniu na listę członków, prowadzoną przez Prezydium Rady Izby.

MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA
DO ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Przychód roczny (w zł)

Składka miesięczna

do 600.000

65 zł

600.001 do 2.400.000

155 zł

2.400.001 – 12.000.000

220 zł

12.000.001 – 36.000.000.

285 zł

powyżej 36.000.000

390 zł

 

Składka jest ustalana na podstawie sprzedaży z poprzedniego roku kalendarzowego.
Składka jest płatna kwartalnie na podstawie wystawionej przez OIG noty księgowej w terminie do 20. dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał.