Nasze działania - Our activities

 

Odlewnicza Izba Gospodarcza jest jedyną ogólnopolską, samorządową organizacją sektora odlewniczego. Dobrowolnymi członkami tej organizacji są przodujące odlewnie, przedsiębiorstwa i instytucje pracujące dla odlewnictwa. Izba reprezentuje ten sektor przemysłu przed władzami państwowymi, innymi instytucjami samorządowymi a także przed podobnymi organizacjami zagranicznymi. Izba opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki i uczestniczy w procesie legislacyjnym.
Odlewnicza Izba Gospodarcza dokonuje oceny wprowadzania i skuteczności działań aktów prawnych. Izba także opracowuje i wprowadza zasady etyczne współdziałania między członkami Izby. Odlewnicza Izba Gospodarcza umożliwia nawiązywanie współpracy pomiędzy krajowymi odlewniami i ich partnerami krajowymi i zagranicznymi. W szczególności dotyczy to: promocji w sprzedaży odlewów, wyrobów oraz usług swoich członków, szkolenia kierownictwa i załóg odlewni oraz wymiany doświadczeń, wprowadzania nowych rozwiązań w technologii i w organizacji produkcji, dostawy materiałów i surowców, normalizacji i zapewnienia jakości wyrobów i procesu produkcyjnego, ochrony środowiska i restrukturyzacji odlewni.

 

Przedsiębiorstwa, które są zrzeszone w Odlewniczej Izbie Gospodarczej produkują i dostarczają odlewy z żeliwa szarego, sferoidalnego, stopowego a także ze staliwa węglowego i stopowego, ze stopów miedzi, cynku i aluminium – dla wszystkich gałęzi przemysłu. Produkują również materiały pomocnicze dla odlewni, maszyny i wyposażenie dla przemysłu odlewniczego. Przedsiębiorstwa i instytucje zrzeszone w Izbie oferują usługi w zakresie badań, konsultacji a także realizacji inwestycji.

 

Odlewnicza Izba Gospodarcza umożliwia kontakt z najlepszymi producentami odlewów, a także dostawcami materiałów i usług dla przemysłu odlewniczego. Izba jest członkiem Europejskiego Komitetu Zrzeszeń Odlewni (CAEF).

 

Foundry Chamber of Commerce is the only in Poland, self-governed organization on the foundry branch. The voluntary members of this organizations are leading foundries, enterprises and institiutions working for the foundry industry. It represents this branch before the state authorities, other self-governed units and similar foreign organizations. It expresses oppinions on the planned legal acts regarding the functioning of the economy, takes part in the legislation process and evaluates the implementation and functioning of the economic law regulations. It also creates and promotes the rules of ethical cooperation between its members.

Foundry Chamber of Commerce is responsible for arranging the co-operation between Polish foundries and their partners in Poland and abroad. This refers in particular to: promotion of the sale of castings, products and services of its members, training of foundry staff and exchange of experience, implementation of new solutions in technology and organization, supply of materials, standarization and quality assurance of the products and production processes, environmental protection, restructurisation of foundries.

Enterprises associated in the Foundry Chamber of Commerce produce and deliver: castings made in grey, ductile and alloy cast iron, carbon and alloy cast seel, Cu, Zn and Al alloys for all industry branches, auxillary materials, machines and equipment for foundry industry. They also offer services in the field of research, consulting, design and carrying out of investitions.

 

Foundry Chamber of Commerce enables contacts with the best producers of castings and suppliers of materials and services for foundry industry. Chamber is a member of the Commitee of Associations of European Foundries (CAEF). stat4u