Od 1 stycznia 2021 r. wartość ceny energii konwencjonalnej (czarnej) jest podawana po zakończeniu danego miesiąca/kwartału na podstawie raportów z TGE S.A. Rynek Terminowy Towarowy (RTT) jako średnioważona cena kontraktów energii elektrycznej na podstawie transakcji zawartych w miesiącu/kwartale poprzedzającym dany miesiąc/kwartał. 

*) Stawka opłaty mocowej bez podatku od towarów i usług (stawka netto) na rok 2023 wynosi 102,40 zł/MWh . Zgodnie z Ustawą o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r (Dz.U. z 2020 r. poz. 247) oraz Informacją Prezesa URE nr 58/2020 z 19 listopada 2020 roku i Informacją Prezesa URE nr 63/2020 z 30 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty mocowej na 2021 rok, opłata mocowa jest naliczana za 15 godzin od 7-22 każdej doby przypadający w dzień roboczy. Przy pracy dwuzmianowej opłata mocowa wynosi 15/16 z 102,40 zł/MWh czyli 96,00 zł/MWh i ta kwota jest doliczana od 01/01/2023 do miesięcznej ceny opartej o średnioważony kurs transakcji na TGE.

**) Od stycznia 2023 r. nastąpił wzrost opłaty za dystrybucję energii. Wartość prezentowana na wykresie oraz w tabeli jest zwiększona od miesiąca marca 2023 r.  o wzrost opłaty dystrybucyjnej w kwocie 41,82 zł/MWh (zgodnie z wyliczeniem wg stawek największego dystrybutora energii - PGE  w układzie 40% energii zużywanej w szczycie, 60% energii zużywanej poza szczytem,dla odlewni pracującej na 3 zmiany przy mocy zamówionej 8,5 MW).

 

 

 

Dane za rok 2021:

 

 

Od 1 stycznia 2021 r. wartość ceny energii konwencjonalnej (czarnej) jest podawana po zakończeniu danego miesiąca/kwartału na podstawie raportów z TGE S.A. Rynek Terminowy Towarowy (RTT) jako średnioważona cena kontraktów energii elektrycznej na podstawie transakcji zawartych w miesiącu/kwartale poprzedzającym dany miesiąc/kwartał. 

Wartość prezentowana w na wykresie oraz na tabelce (poniżej) jest powiększona o stawkę opłaty mocowej.

Stawka opłaty mocowej bez podatku od towarów i usług (stawka netto) na rok 2021 wynosi 76,20 zł/MWh . Zgodnie z Ustawą o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r (Dz.U. z 2020 r. poz. 247) oraz Informacją Prezesa URE nr 58/2020 z 19 listopada 2020 roku i Informacją Prezesa URE nr 63/2020 z 30 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty mocowej na 2021 rok, opłata mocowa jest naliczana za 15 godzin od 7-22 każdej doby przypadający w dzień roboczy.Przy pracy dwuzmianowej opłata mocowa wynosi 15/16 z 76,20 zł/MWh czyli 71,44 zł/MWh i ta kwota jest doliczana od 01/01/2021 do miesięcznej ceny opartej o średnioważony kurs transakcji na TGE.

 

Dane za lata 2017- 2020:

 

 

 

Zgodnie z ustaleniami Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej w związku z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej w III kw. 2018 r., Rada zarekomendowała przedsiębiorstwom odlewniczym wprowadzenie do cen na odlewy dodatku energetycznego, tzw. ETZ.

 Dnia 9 października 2018 r.  Rząd RP przyjął  projekt nowelizacji prawa energetycznego zakładający m.in. wprowadzenie obowiązku sprzedaży 100 proc. energii elektrycznej przez giełdę. Projekt reguluje też m.in. kwestie sprzedawców awaryjnych energii: elektrycznej i gazu.

 Począwszy od października 2018 r. Odlewnicza Izba Gospodarcza nie będzie podawała średnich cen energii sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, tzn. cen energii poza obrotem giełdowym.  Aby skutecznie śledzić zmiany cen energii Odlewnicza Izba Gospodarcza  będzie podawać miesięczne średnioważone ceny, tzw. „czarnej energii” - BASE PLN/MWh według transakcji  zawartych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) i dostępnych na stronie www.tge.pl, dane giełdowe, raporty miesięczne.

 

Od 1 stycznia 2019 r. wartość ceny energii konwencjonalnej (czarnej) będzie podawana po zakończeniu danego miesiąca/kwartału na podstawie raportów z TGE S.A. Rynek Terminowy Towarowy (RTT) jako średnioważona cena kontraktów energii elektrycznej na podstawie transakcji zawartych w miesiącu/kwartale poprzedzającym dany miesiąc/kwartał

Raport - do pobrania

 

Ze średnich cen miesięcznych będzie wyliczana średnia cena kwartalna.

OIG rekomenduje korzystanie z nowej tabeli wyliczanej według cen z TGE, ponieważ ceny te są jak najbardziej zbliżone do ewentualnych cen transakcji zakupu energii w 2019 r. i dalej.

 Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia.

Uwaga: cena „czarnej energii” stanowi średnio ok. 60% ceny energii ogółem

 

Od 1 stycznia 2021 r. wartość ceny energii konwencjonalnej (czarnej) będzie podawana po zakończeniu danego miesiąca/kwartału na podstawie raportów z TGE S.A. Rynek Terminowy Towarowy (RTT) jako średnioważona cena kontraktów energii elektrycznej na podstawie transakcji zawartych w miesiącu/kwartale poprzedzającym dany miesiąc/kwartał. 

Wartość prezentowana w tabelce będzie powiększona o stawkę opłaty mocowej.

Szczegółowe wyjaśnienie znajdą Państwo pod tabelką.

 

 

*)  Ustawa o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r (Dz.U. z 2020 r. poz. 247) oraz Informacja Prezesa URE nr 58/2020 z 19 listopada 2020 roku
i Informacja Prezesa URE nr 63/2020 z 30 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty mocowej na 2021 rok.

 

Stawka opłaty mocowej bez podatku od towarów i usług (stawka netto) na rok 2021 wynosi 76,20 zł/MWh .

Zgodnie z *) opłata mocowa jest naliczana za 15 godzin od 7-22 każdej doby przypadający w dzień roboczy.

Przy pracy dwuzmianowej opłata mocowa  wynosi 15/16 z 76,20 zł/MWh czyli 71,44 zł/MWh i ta kwota jest doliczana od 01/01/2021 do miesięcznej ceny opartej o średnioważony kurs transakcji na TGE.

 

DANE ARCHIWALNE Z LAT 2019-2020:

 

Informacja dotycząca średnioważonego kursu transakcji (Miesięczna cena BASE w PLN/MWh)

według Raportów Miesięcznych z Towarowej Giełdy Energii ( MONTHLY REPORT TGE)

 

 

Poniżej dane archiwalne z lat 2017-2018:
 

 

 

Średnie kwartalne ceny energii elektrycznej w oparciu o średnioważony kurs transakcji z Towarowej Giełdy Energii

 

 

Dodatkowa informacja:

ETZ – może być wyliczany indywidualnie w każdym przedsiębiorstwie (np. jako dodatek do ceny 1 kg odlewu).

Firmy, które potrzebują wsparcia w kwestii wyliczenia ETZ, proszone są o kontakt z Biurem Odlewniczej Izby Gospodarczej.

 

 

ENGLISH VERSION:

In accordance with the findings of the Council of Odlewnicza Izba Gospodarcza (Foundry Chamber of Commerce)  in connection with drastic increases in electricity prices in the third quarter of 2018, the Council recommended to foundry companies the implementation of ETZ - additive concerning the energy prices.

 

On 9th October, 2018, Polish government adopted a draft amendment to the energy law, including introducing the obligation to sell 100% electricity through the stock exchange. The project also regulates, among others, the  issues of sellers of emergency energy: electricity and gas.
 
Starting from October 2018, Odlewnicza Izba Gospodarcza (Foundry Chamber of Commerce) will not give average prices of energy sold on terms other than those resulting from Art. 49a paragraph 1 and 2 of the Act of 10.04.1997 - Energy Law, ie energy prices outside the stock market.

To effectively follow the changes in energy prices, OIG will give monthly weighted average prices, so-called "Black energy" - BASE PLN / MWh according to transactions concluded on the Polish Power Exchange (TGE) and available at www.tge.pl, exchange data, monthly reports.
 
Average quarterly price will be calculated from average monthly prices.
 
OIG recommends using the new table calculated according to prices from TGE, because these prices are as close as possible to the possible prices of purchase transactions in 2019 and beyond.
 
The price does not include taxes (VAT, excise duty), fees unrelated to the amount of electricity sold and liabilities related to certificates of origin. Note: the price of "black energy" is on average around 60% of the total energy price.

 

Average quarterly electricity prices based on weighted average prices from TGE (Polish Power Exchange)