CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - DODATEK ENERGETYCZNY ETZ:

Zgodnie z ustaleniami Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej w związku z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej w III kw. 2018 r., Rada zarekomendowała przedsiębiorstwom odlewniczym wprowadzenie do cen na odlewy dodatku energetycznego, tzw. ETZ.

 

Aby skutecznie śledzić zmiany cen energii postanowiono umieszczać na stronie Odlewniczej Izby Gospodarczej średnie kwartalne ceny energii sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, ze zm.).

 

Średnie kwartalne dotyczą cen energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi publicznej sprzedaży. Średnia obliczana jest na podstawie danych z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej.

 

Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w danym okresie począwszy od 2015 r.

 

Uwaga:  cena "czarnej energii" stanowi średnio ok. 60% ceny energii ogółem

 

Kwartał

Rok

Cena

PLN/MWh

Wolumen

TWh

III

II

2018

2018

183,69

174,23

21,35

2,39

I

2018

171,85

22,65

IV

2017

165,11

22,22

III

2017

167,16

21,07

II

2017

165,54

20,98

I

2017

164,78

22,89

IV

2016

169,57

12,69

III

2016

172,34

10,52

II

2016

173,50

11,38

I

2016

169,13

14,56

IV

2015

171,87

14,42

III

2015

174,74

12,90

II

2015

172,39

12,20

I

2015

172,22

15,15

 

Powyższa tabela aktualizowana będzie do 15 dnia miesiąca po upływie danego kwartału.

Dane te można znaleźć na stronie www.cire.pl oraz na http://ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/srednie-ceny-energii-i  

W załączeniu przykładowa: Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 50/2018.

 

Rok
Cena  MWh w PLN
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
2015 r.
172,22
172,39
174,74
171,87
2016 r.
169,13
173,50
172,34
169,57
2017 r.
164,78
165,54
167,16
165,11
2018 r.
171,85
174,23
183,69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dodatkowa informacja:

 ETZ -  może być wyliczany indywidualnie w każdym przedsiębiorstwie (np. jako dodatek do ceny 1 kg odlewu).

Firmy, które potrzebują wsparcia w kwestii wyliczenia ETZ, proszone są o kontakt z Biurem Odlewniczej Izby Gospodarczej.

 

 

 

ENGLISH VERSION:

 

in accordance with the findings of the Council of Foundry Chamber of Commerce, due to drastic increase of electricity prices in the third quarter of 2018, the Council recommends to foundry companies the implementation of energy indicator ETZ – the additive of energy prices.

 

To effectively follow the changes in energy prices -  Foundry Chamber of Commerce will publish the average quarterly prices of energy sold on terms other than those resulting from Art. 49a paragraph 1 and 2 of the Act of 10.04.1997 - Energy Law (Journal of Laws of 2018, item 755, as amended).

 

The quarterly average concerns the prices of electricity, which is not a subject to the public sale obligation. The average is calculated on the basis of data from the implementation of contracts for the sale of electricity to trading companies concluded by energy companies involved in the generation of electricity.

The price does not include taxes (VAT, excise duty), fees unrelated to the amount of electricity sold and liabilities related to certificates of origin. The price was calculated on the basis of data provided by generators and covering the sale of electricity in a given period from 2015.

 

Note: the price of "black energy" is an average of circa 60% of the total energy price:

 

Year
Price of MWh in PLN
I Q
II Q
III Q
IV Q
2015 r.
172,22
172,39
174,74
171,87
2016 r.
169,13
173,50
172,34
169,57
2017 r.
164,78
165,54
167,16
165,11
2018 r.
171,85
174,23
183,69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data mentioned above can be also found at websites of: Information Centre on the energy market: www.cire.pl and Energy Regulatory Office: http://ure.gov.pl/  http://ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/srednie-ceny-energii-i