STATUT OIG

 STATUT

ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Par. 1

 

Izba gospodarcza, utworzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 30. maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.), pod nazwą „Odlewnicza Izba Gospodarcza”, zwana dalej „Izbą”, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności związanej z odlewnictwem.

 

Par. 2

 

Izba działa na podstawie przepisów powołanej ustawy oraz postanowień niniejszego statutu.

 

Par. 3

 

Izba posiada osobowość prawną.

 

Par. 4

Siedzibą Izby jest Kraków.

Par. 5

 

 1. Terenem działalności Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Izba może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach dopuszczalnych przez przepisy powołanej ustawy.

Par. 6

 1. Izba używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 2. Wzór pieczęci ustala Rada Izby

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA IZBY

Par. 7

Celem Izby jest:

 1. Reprezentowanie wspólnych interesów gospodarczych członków, w szczególności w zakresie ich działalności związanej z odlewnictwem, wobec organów władzy państwowej i samorządowej, organizacji krajowych i zagranicznych;
 2. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki gospodarczej,
 3. popieranie i promowanie działalności gospodarczej członków, prowadzenie na ich rzecz działalności doradczej i informacyjnej oraz udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych.
 4. dążenie do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy członkami Izby.
 5. Reprezentowanie wspólnych interesów gospodarczych członków jako pracodawców wobec związków zawodowych i pracowników;

 

Par. 8

 

Izba realizuje swoje cele poprzez:

1)             Opiniowanie projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, udział w pracach instytucji doradczo-legislacyjnych, ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

2)             Popieranie rozwoju kapitału ludzkiego w przemyśle odlewniczym, kształtowanie zasad ustawicznego kształcenia we współpracy z organami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi.

3)             Inspirowanie wzrostu innowacyjności w przemyśle odlewniczym poprzez koordynowanie współpracy pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi i edukacyjnymi a przedsiębiorstwami odlewniczymi.

4)             Zbieranie informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorców i wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego dla członków Izby.

5)             Współorganizowanie działalności marketingowej i promocyjnej zrzeszonych przedsiębiorców w kraju i za granicą.

6)             Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby.

7)             Promowanie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców oraz kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych.

8)             Działanie na rzecz godzenia interesów pracodawców zrzeszonych w Izbie, pracowników oraz dobra publicznego.

9)             Ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Izbie wobec związków zawodowych, pracowników, organów władzy i administracji państwowej, a także organów samorządu terytorialnego.

10)         Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców.

11)         Uczestniczenie w prowadzeniu rokowań zbiorowych, w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz w innych porozumieniach.

 

Par. 9

Izba może prowadzić na zasadach ogólnych działalność gospodarczą w zakresie:

1)             Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

2)             Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

3)             Pozostała działalność wydawnicza ( PKD 58.19.Z)

 

5)             Badanie rynku i opinii publicznej;( PKD 73.20.Z)

6)             Organizacja targów, wystaw, konferencji i kongresów (PKD 82.30.Z).

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE IZBY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Par. 10

 Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z przemysłem odlewniczym, włącznie z przemysłami dostawczymi dla przemysłu odlewniczego.

Par. 11

 

 1. Założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą jej zarejestrowania.
 2. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Prezydium Rady Izby, po złożeniu pisemnej deklaracji wnioskodawcy, w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji i dokonania wpłaty wpisowego.
 3. Na odmowę przyjęcia w poczet członków Izby, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Rady Izby, w terminie miesiąca.
 4. Członek będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Członek nie będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki przez swego przedstawiciela.

 

Par. 11a

 

 1. Wysokość wpisowego i składki członkowskiej uchwala Walne Zgromadzenie, na wniosek Rady Izby.
 2. Wpisowe opłacane jest przy podpisaniu deklaracji o członkostwie.
 3. Składka członkowska opłacana jest kwartalnie do 15-go dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał.
 4. W razie zmiany wysokości składki członkowskiej, składka w nowej wysokości obowiązuje od początku kolejnego kwartału.

 

Par. 12

 Członkowie Izby mają prawo do:

 • czynnego i biernego wyboru do władz Izby,
 • uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
 • korzystania ze świadczeń Izby,
 • zgłaszania na Walnym Zgromadzeniu wniosków dotyczących statutowej działalności Izby.
 • Zgłaszania do organów Izby  wniosków, postulatów, propozycji, inicjatyw, dotyczących statutowej działalności Izby.
 • Korzystania z doradztwa gospodarczego oraz działalności polubownej i pojednawczej Izby.

 

Par. 13

 

Członkowie Izby są zobowiązani do:

 1. przestrzegania postanowień niniejszego statutu, wydanych na jego podstawie regulaminów oraz uchwał władz Izby,
 2. polubownego załatwienia wszelkich ewentualnych sporów, mogących między nimi zaistnieć, przed Sądem Pojednawczym Izby,
 3. regularnego opłacania składek,
 4. udzielanie Izbie informacji o swej działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym dla realizacji statutowych celów,
 5. regularnego uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach i czynnego udziału w pracach innych organów statutowych.

 

Par. 14

 Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. likwidacji podmiotu gospodarczego - osoby prawnej, rozwiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub śmierci podmiotu gospodarczego - osoby fizycznej. Utraty członkostwa nie powoduje zmiana formy organizacyjnej i prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku następca prawny podmiotu gospodarczego wchodzi w prawa dotychczasowego członka,
 2. stałego zaprzestania przez podmiot gospodarczy prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. wypowiedzenie stosunku członkostwa z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia, przypadającego na koniec kwartału,
 4. (skreślony)
 5. wykluczenia
 6. ustanie członkostwa z któregokolwiek powodu podanego w punktach 1, 2, 3, 4, i 5 niniejszego paragrafu wiąże się z uregulowaniem zaległych składek członkowskich na dzień zaistnienia powodu ustania członkostwa i powiadomienia o tym pisemnie biura Izby.

Par. 15

W przypadku niewykonywania przez członka Izby obowiązku zapłaty składek, obowiązków statutowych bądź uchwalonych przez właściwe organy Izby, działania na szkodę Izby, postępowania w sposób nieetyczny lub niegodny członka Izby, Prezydium Rady Izby może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka z Izby. Od uchwały Prezydium Rady Izby w przedmiocie wykluczenia zainteresowany może złożyć odwołanie do Rady Izby w przeciągu miesiąca od daty otrzymania decyzji.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY IZBY

 

Par. 16

 

Organami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Rada Izby,
 3. Komisja Rewizyjna

Par. 16a

 Członków organów powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka organu powołanego przed upływem kadencji danego organu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków danego organu.

 

Par. 16b

 O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Izby zapadają zwykłą większością głosów.

 

Par. 17

 1. Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

–  uchwalenie zmian statutu Izby,

–  uchwalenie ogólnych kierunków działania Izby oraz ocenia ich realizacji,

–  zatwierdzenie rocznych planów finansowych, opracowywanych przez  Radę Izby i sprawozdania Rady z ich wykonania,

–  uchwalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Izby,

–  wybór i odwoływanie członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Pojednawczego,

–  wybór i odwoływanie Prezesa Izby,

–  udzielanie absolutorium organom Izby po okresach sprawozdawczych i przy ich ustąpieniu,

–  rozpoznawanie odwołań od decyzji Rady Izby,

–  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby oraz o przeznaczeniu jej majątku.

3.    (skreślony)

Par. 18

 

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby przynajmniej raz w roku. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 2. Rada Izby powinna zwołać Walne Zgromadzenie także na żądanie:

–  1/5 członków Izby,

–  Komisji Rewizyjnej,

złożone na piśmie wraz z podaniem proponowanego porządku obrad, w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania tegoż żądania,

3. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z regulaminem uchwalonym na swym pierwszym posiedzeniu.

4. (skreślony)

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru władz Izby, tj. Rady Izby, Prezesa Izby oraz Komisji Rewizyjnej, zapadają w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od Uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie .

6. Uchwały w sprawach:

–  zmian w statucie Izby,

–  rozwiązania Izby,

–  powołania likwidatora i przeznaczenia majątku po zakończeniu likwidacji,

podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Izby.

 

Par. 19

 

 1. Rada Izby kieruje bieżącą działalnością Izby i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. Rada składa się z Prezesa i 12 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród członków Izby
 3. Zasady działania Rady określa regulamin uchwały przez Walne Zgromadzenie,
 4. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Wiceprezesa i 3 członków, którzy razem z Prezesem tworzą Prezydium Rady, będące wewnętrznym organem Rady Izby realizującym określone przez nią a także przewidzianeStatutem zadania.
 5. Do kompetencji Rady Izby należy w szczególności:

–  realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia oraz celów statutowych Izby,

–  powoływanie jednostek organizacyjnych Izby - za wyjątkiem Sądu Pojednawczego - i uchwalanie ich regulaminów działania,

–  uchwalenie schematu organizacyjnego Izby,

–  sprawowanie zarządu majątkiem Izby i sporządzanie projektu jej budżetu,

– ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Biura Izby,

–  powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Izby;

- wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Izby.

6. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby - nie rzadziej jednak niż trzy w ciągu roku.

7. Do zadań Prezydium Rady należy:

–  zajmowanie stanowiska w imieniu Izby w sprawach nie cierpiących zwłoki,

–  nadzór nad działalnością gospodarczą Izby,

–  zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Rady Izby.

8. (skreślony)

9. Prezesa i członków Rady Izby wybiera się na okres 4 lat.

10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Izby w trakcie trwania kadencji, Rada Izby uprawniona jest dokonać dokooptowania do składu Rady Izby, koniecznego celem spełnienia przepisów Statutu, z tym zastrzeżeniem iż liczba dokooptowanych członków Rady Izby nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków. Uchwała Rady Izby w tej mierze podejmowana jest większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków.

Par. 19a

 

 1. Posiedzenia Rady Izby zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes.
 2. Rada Izby podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Izby oraz w sprawach personalnych.
 3. Rada Izby może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za wyjątkiem uchwał o których mowa w par. 19 ust. 10. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Izby z podaniem wyniku głosowania.

Par. 19b

 

 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby wartości nieprzekraczającej kwoty 25.000zł upoważniony jest każdy z członków Rady Izby jednoosobowo.
 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby wartości przekraczającej kwotę 25.000zł upoważniony jest:

a)             Prezes Rady Izby jednoosobowo;

b)             dwóch członków Rady Izby działających łącznie bądź członek Rady Izby działający wraz z prokurentem.

3.Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Izby uprawniony jest każdy z członków Rady Izby jednoosobowo.

 

Par. 20

 

 1. Organem wewnętrznej kontroli działalności Izby jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję, do której zadań należy zwłaszcza bieżąca kontrola gospodarki finansowej Izby oraz wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
 2. (skreślony)
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentów księgowych i badania zgodności wydatków z budżetem.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, przewodniczącego, który kieruje jej pracą,
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Rady Izby oraz członkowie Sądu Pojednawczego.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Rady Izby i jej Prezydium, z głosem doradczym,
 7. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE IZBY

 

Par. 21

 1. Celem realizacji statutowych zadań Izby, Rada Izby może tworzyć oddziały, komisje i sekcje.
 2. Komisje, oddziały i sekcje działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Izby.

 

Par. 22

 1. W celu organizacji bieżącej działalności Izby, w tym wspomagania polityki finansowej i pozyskiwania funduszy na prowadzenie statutowej działalności, tworzy się Biuro Izby, na czele którego stoi Dyrektor Biura Izby.
 2. Koszty utrzymania Biura ponosi Izba.
 3. Stan osobowy, zakres zadań i odpowiedzialności oraz koszty działalności i utrzymania Biura uchwala Rada Izby.
 4. Dyrektor Biura wobec podległych mu pracowników jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

 

Par. 23

 1. Celem polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów pomiędzy członkami, Walne zgromadzenie powołuje 7 osobowy Sąd Pojednawczy i ustala regulamin jego działania. Rada Izby może ustalić zasady ponoszenia kosztów przez strony sporu.
 2. Do Sądu Pojednawczego mogą być powołane osoby spoza członków Izby.
 3. Kadencja sędziów Sądu Pojednawczego trwa 4 lata.
 4. Członkowie Sądu Pojednawczego wykonują swe prawa i obowiązki osobiście, orzekając w składach 3 osobowych.
 5. Na swym pierwszym posiedzeniu, członkowie Sądu pojednawczego wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK IZBY I GOSPODARKA FINANSOWA

 

Par. 24

 1. Majątek Izby powstaje:

     – ze składek członkowskich,

     – z darowizn, spadków i zapisów,

     – z dochodów z własnej działalności gospodarczej,

     – z dochodów ze zgromadzonego majątku.

2. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jej członków.

3. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Izby w razie jej rozwiązania, zostaje rozdzielony pomiędzy członków proporcjonalnie do wartości uiszczonych przez nich składek i innych świadczeń finansowych na rzecz Izby.

4. Izba może tworzyć fundusze celowe, przeznaczone na realizację celów statutowych.

5. Izba może uczestniczyć w działalności gospodarczej innych podmiotów gospodarczych, na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.

 

Par. 25

(skreślony)

 

Par. 26.

Izba nie posiada uprawnień władczych.

Działalność Izby nie może naruszać samodzielności jej członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne, z wyjątkiem działań, które podejmuje Sąd Pojednawczy Izby dla rozstrzygnięcia sporów powstałych pomiędzy jej członkami.